โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 34
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 74
ร้อยละ 1.28 % 0.00 % 2.56 % 1.28 % 0.00 % 94.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 1 0 108
ร้อยละ 1.74 % 0.00 % 3.48 % 0.87 % 0.00 % 93.91 %

115 : 2 , 0 , 4 , 1 , 0 , 108...1.74 , 0.00 , 3.48 , 0.87 , 0.00 , 93.91 = 7 : 6.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.09%

Powered By www.thaieducation.net