โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 0 0 14 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 26.92 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %

52 : 0 , 0 , 14 , 0 , 0 , 38...0.00 , 0.00 , 26.92 , 0.00 , 0.00 , 73.08 = 14 : 26.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92%

Powered By www.thaieducation.net