โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 10 3 16 2 13 72
ร้อยละ 8.62 % 2.59 % 13.79 % 1.72 % 11.21 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
490
จำนวน(คน) 21 16 68 11 52 322
ร้อยละ 4.29 % 3.27 % 13.88 % 2.24 % 10.61 % 65.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 606 คน
จำนวน(คน) 31 19 84 13 65 394
ร้อยละ 5.12 % 3.14 % 13.86 % 2.15 % 10.73 % 65.02 %

606 : 31 , 19 , 84 , 13 , 65 , 394...5.12 , 3.14 , 13.86 , 2.15 , 10.73 , 65.02 = 212 : 34.98
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 606 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 34.98%

Powered By www.thaieducation.net