โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 10 3 22 2 13 66
ร้อยละ 8.62 % 2.59 % 18.97 % 1.72 % 11.21 % 56.90 %
ระดับประถมศึกษา
490
จำนวน(คน) 21 16 116 11 34 292
ร้อยละ 4.29 % 3.27 % 23.67 % 2.24 % 6.94 % 59.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 606 คน
จำนวน(คน) 31 19 138 13 47 358
ร้อยละ 5.12 % 3.14 % 22.77 % 2.15 % 7.76 % 59.08 %

606 : 31 , 19 , 138 , 13 , 47 , 358...5.12 , 3.14 , 22.77 , 2.15 , 7.76 , 59.08 = 248 : 40.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 606 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 40.92%

Powered By www.thaieducation.net