โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 28 7 8 5 2 68
ร้อยละ 23.73 % 5.93 % 6.78 % 4.24 % 1.69 % 57.63 %
ระดับประถมศึกษา
479
จำนวน(คน) 28 53 91 16 34 257
ร้อยละ 5.85 % 11.06 % 19.00 % 3.34 % 7.10 % 53.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 597 คน
จำนวน(คน) 56 60 99 21 36 325
ร้อยละ 9.38 % 10.05 % 16.58 % 3.52 % 6.03 % 54.44 %

597 : 56 , 60 , 99 , 21 , 36 , 325...9.38 , 10.05 , 16.58 , 3.52 , 6.03 , 54.44 = 272 : 45.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 597 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 272 คน คิดเป็นร้อยละ 45.56%

Powered By www.thaieducation.net