โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
118
จำนวน(คน) 29 8 8 6 3 64
ร้อยละ 24.58 % 6.78 % 6.78 % 5.08 % 2.54 % 54.24 %
ระดับประถมศึกษา
479
จำนวน(คน) 28 55 92 17 35 252
ร้อยละ 5.85 % 11.48 % 19.21 % 3.55 % 7.31 % 52.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 597 คน
จำนวน(คน) 57 63 100 23 38 316
ร้อยละ 9.55 % 10.55 % 16.75 % 3.85 % 6.37 % 52.93 %

597 : 57 , 63 , 100 , 23 , 38 , 316...9.55 , 10.55 , 16.75 , 3.85 , 6.37 , 52.93 = 281 : 47.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 597 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 281 คน คิดเป็นร้อยละ 47.07%

Powered By www.thaieducation.net