โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 0 0 0 0 3 55
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.17 % 94.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 5 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 10.87 % 89.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 0 8 110
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.48 % 0.00 % 6.61 % 90.91 %

75 : 0 , 0 , 3 , 0 , 3 , 69...0.00 , 0.00 , 4.00 , 0.00 , 4.00 , 92.00 = 6 : 8.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net