โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 32
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 7 0 12 0 0 130
ร้อยละ 4.70 % 0.00 % 8.05 % 0.00 % 0.00 % 87.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 6 0 11 0 0 59
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 14.47 % 0.00 % 0.00 % 77.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 16 0 27 0 0 221
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 83.71 %

188 : 10 , 0 , 16 , 0 , 0 , 162...5.32 , 0.00 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 86.17 = 26 : 13.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.29%

Powered By www.thaieducation.net