โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 8 2 0 0 10
ร้อยละ 9.09 % 36.36 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 1 10 3 0 0 37
ร้อยละ 1.96 % 19.61 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 72.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 3 18 5 0 0 47
ร้อยละ 4.11 % 24.66 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 64.38 %

73 : 3 , 18 , 5 , 0 , 0 , 47...4.11 , 24.66 , 6.85 , 0.00 , 0.00 , 64.38 = 26 : 35.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.62%

Powered By www.thaieducation.net