โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 18
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 0.00 % 4.76 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 29
ร้อยละ 12.50 % 5.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 7 2 4 1 0 47
ร้อยละ 11.48 % 3.28 % 6.56 % 1.64 % 0.00 % 77.05 %

61 : 7 , 2 , 4 , 1 , 0 , 47...11.48 , 3.28 , 6.56 , 1.64 , 0.00 , 77.05 = 14 : 22.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%

Powered By www.thaieducation.net