โรงเรียนบ้านวังชะโอน (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 22
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 6 0 12 0 0 89
ร้อยละ 5.61 % 0.00 % 11.21 % 0.00 % 0.00 % 83.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 43
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 8 1 18 0 0 154
ร้อยละ 4.42 % 0.55 % 9.94 % 0.00 % 0.00 % 85.08 %

132 : 7 , 1 , 13 , 0 , 0 , 111...5.30 , 0.76 , 9.85 , 0.00 , 0.00 , 84.09 = 21 : 15.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.92%

Powered By www.thaieducation.net