โรงเรียนบ้านวังชะโอน (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 3 5 11 0 0 88
ร้อยละ 2.80 % 4.67 % 10.28 % 0.00 % 0.00 % 82.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 43
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 10.20 % 0.00 % 0.00 % 87.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 6 6 17 0 0 152
ร้อยละ 3.31 % 3.31 % 9.39 % 0.00 % 0.00 % 83.98 %

132 : 5 , 6 , 12 , 0 , 0 , 109...3.79 , 4.55 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 82.58 = 23 : 17.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.02%

Powered By www.thaieducation.net