โรงเรียนบ้านชายเคือง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 5 2 5 2 12
ร้อยละ 16.13 % 16.13 % 6.45 % 16.13 % 6.45 % 38.71 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 18 15 16 15 15 48
ร้อยละ 14.17 % 11.81 % 12.60 % 11.81 % 11.81 % 37.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 9 3 11 3 3 28
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 19.30 % 5.26 % 5.26 % 49.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 32 23 29 23 20 88
ร้อยละ 14.88 % 10.70 % 13.49 % 10.70 % 9.30 % 40.93 %

158 : 23 , 20 , 18 , 20 , 17 , 60...14.56 , 12.66 , 11.39 , 12.66 , 10.76 , 37.97 = 98 : 62.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 59.07%

Powered By www.thaieducation.net