โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 0 2 7 1 1 53
ร้อยละ 0.00 % 3.13 % 10.94 % 1.56 % 1.56 % 82.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 0 3 7 1 1 78
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 7.78 % 1.11 % 1.11 % 86.67 %

90 : 0 , 3 , 7 , 1 , 1 , 78...0.00 , 3.33 , 7.78 , 1.11 , 1.11 , 86.67 = 12 : 13.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33%

Powered By www.thaieducation.net