โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 38
ร้อยละ 6.82 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 16 13 3 0 0 94
ร้อยละ 12.70 % 10.32 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 74.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 2 2 6 2 1 73
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 6.98 % 2.33 % 1.16 % 84.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 21 18 9 2 1 205
ร้อยละ 8.20 % 7.03 % 3.52 % 0.78 % 0.39 % 80.08 %

170 : 19 , 16 , 3 , 0 , 0 , 132...11.18 , 9.41 , 1.76 , 0.00 , 0.00 , 77.65 = 38 : 22.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92%

Powered By www.thaieducation.net