โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 4 0 0 0 37
ร้อยละ 6.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 18 14 3 1 0 90
ร้อยละ 14.29 % 11.11 % 2.38 % 0.79 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 2 3 7 2 2 72
ร้อยละ 2.27 % 3.41 % 7.95 % 2.27 % 2.27 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 23 21 10 3 2 199
ร้อยละ 8.91 % 8.14 % 3.88 % 1.16 % 0.78 % 77.13 %

170 : 21 , 18 , 3 , 1 , 0 , 127...12.35 , 10.59 , 1.76 , 0.59 , 0.00 , 74.71 = 43 : 25.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87%

Powered By www.thaieducation.net