โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 4 0 0 0 37
ร้อยละ 6.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 18 15 3 2 0 89
ร้อยละ 14.17 % 11.81 % 2.36 % 1.57 % 0.00 % 70.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 3 3 8 2 2 69
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 9.20 % 2.30 % 2.30 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 24 22 11 4 2 195
ร้อยละ 9.30 % 8.53 % 4.26 % 1.55 % 0.78 % 75.58 %

171 : 21 , 19 , 3 , 2 , 0 , 126...12.28 , 11.11 , 1.75 , 1.17 , 0.00 , 73.68 = 45 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.42%

Powered By www.thaieducation.net