โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 4 0 0 0 37
ร้อยละ 6.82 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 19 16 3 2 0 89
ร้อยละ 14.73 % 12.40 % 2.33 % 1.55 % 0.00 % 68.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 4 4 9 2 3 64
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 10.47 % 2.33 % 3.49 % 74.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 26 24 12 4 3 190
ร้อยละ 10.04 % 9.27 % 4.63 % 1.54 % 1.16 % 73.36 %

173 : 22 , 20 , 3 , 2 , 0 , 126...12.72 , 11.56 , 1.73 , 1.16 , 0.00 , 72.83 = 47 : 27.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 26.64%

Powered By www.thaieducation.net