โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 5 2 1 1 0 21
ร้อยละ 16.67 % 6.67 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 5 8 7 0 0 86
ร้อยละ 4.72 % 7.55 % 6.60 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 55
ร้อยละ 1.52 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 11 10 18 1 0 162
ร้อยละ 5.45 % 4.95 % 8.91 % 0.50 % 0.00 % 80.20 %

136 : 10 , 10 , 8 , 1 , 0 , 107...7.35 , 7.35 , 5.88 , 0.74 , 0.00 , 78.68 = 29 : 21.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80%

Powered By www.thaieducation.net