โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 17
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 2 0 0 1 0 30
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 47
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 1.96 % 0.00 % 92.16 %

51 : 3 , 0 , 0 , 1 , 0 , 47...5.88 , 0.00 , 0.00 , 1.96 , 0.00 , 92.16 = 4 : 7.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84%

Powered By www.thaieducation.net