โรงเรียนบ้านมอเจริญ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 37
ร้อยละ 4.44 % 4.44 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 5 1 13 0 0 66
ร้อยละ 5.88 % 1.18 % 15.29 % 0.00 % 0.00 % 77.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 31
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 86.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 8 3 21 0 0 134
ร้อยละ 4.82 % 1.81 % 12.65 % 0.00 % 0.00 % 80.72 %

130 : 7 , 3 , 17 , 0 , 0 , 103...5.38 , 2.31 , 13.08 , 0.00 , 0.00 , 79.23 = 27 : 20.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28%

Powered By www.thaieducation.net