โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 3 3 1 0 58
ร้อยละ 4.41 % 4.41 % 4.41 % 1.47 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 6 3 15 3 0 158
ร้อยละ 3.24 % 1.62 % 8.11 % 1.62 % 0.00 % 85.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 74
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 11.36 % 0.00 % 0.00 % 84.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 341 คน
จำนวน(คน) 13 6 28 4 0 290
ร้อยละ 3.81 % 1.76 % 8.21 % 1.17 % 0.00 % 85.04 %

253 : 9 , 6 , 18 , 4 , 0 , 216...3.56 , 2.37 , 7.11 , 1.58 , 0.00 , 85.38 = 37 : 14.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 341 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96%

Powered By www.thaieducation.net