โรงเรียนอนุบาลปางศิลาทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 16 4 6 0 0 27
ร้อยละ 30.19 % 7.55 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 50.94 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 20 17 38 0 0 150
ร้อยละ 8.89 % 7.56 % 16.89 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 36 21 44 0 0 177
ร้อยละ 12.95 % 7.55 % 15.83 % 0.00 % 0.00 % 63.67 %

278 : 36 , 21 , 44 , 0 , 0 , 177...12.95 , 7.55 , 15.83 , 0.00 , 0.00 , 63.67 = 101 : 36.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 101 คน คิดเป็นร้อยละ 36.33%

Powered By www.thaieducation.net