โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 1 0 0 0 25
ร้อยละ 21.21 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 17 1 2 1 0 93
ร้อยละ 14.91 % 0.88 % 1.75 % 0.88 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 43
ร้อยละ 7.84 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 28 2 6 1 0 161
ร้อยละ 14.14 % 1.01 % 3.03 % 0.51 % 0.00 % 81.31 %

147 : 24 , 2 , 2 , 1 , 0 , 118...16.33 , 1.36 , 1.36 , 0.68 , 0.00 , 80.27 = 29 : 19.73
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.69%

Powered By www.thaieducation.net