โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 1 0 0 0 25
ร้อยละ 23.53 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 17 1 2 1 0 94
ร้อยละ 14.78 % 0.87 % 1.74 % 0.87 % 0.00 % 81.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 42
ร้อยละ 9.62 % 0.00 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 30 2 7 1 0 161
ร้อยละ 14.93 % 1.00 % 3.48 % 0.50 % 0.00 % 80.10 %

149 : 25 , 2 , 2 , 1 , 0 , 119...16.78 , 1.34 , 1.34 , 0.67 , 0.00 , 79.87 = 30 : 20.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90%

Powered By www.thaieducation.net