โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 2 3 2 2 2 33
ร้อยละ 4.55 % 6.82 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 6 6 5 4 0 111
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 3.79 % 3.03 % 0.00 % 84.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 0 19 0 0 70
ร้อยละ 3.26 % 0.00 % 20.65 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 11 9 26 6 2 214
ร้อยละ 4.10 % 3.36 % 9.70 % 2.24 % 0.75 % 79.85 %

176 : 8 , 9 , 7 , 6 , 2 , 144...4.55 , 5.11 , 3.98 , 3.41 , 1.14 , 81.82 = 32 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.15%

Powered By www.thaieducation.net