โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 2.33 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 2 2 5 2 0 119
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 3.85 % 1.54 % 0.00 % 91.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 3 3 4 3 0 79
ร้อยละ 3.26 % 3.26 % 4.35 % 3.26 % 0.00 % 85.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 5 5 10 5 1 239
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 3.77 % 1.89 % 0.38 % 90.19 %

173 : 2 , 2 , 6 , 2 , 1 , 160...1.16 , 1.16 , 3.47 , 1.16 , 0.58 , 92.49 = 13 : 7.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81%

Powered By www.thaieducation.net