โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 2 17 0 0 82
ร้อยละ 2.88 % 1.92 % 16.35 % 0.00 % 0.00 % 78.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 45
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 84.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 4 6 26 0 0 159
ร้อยละ 2.05 % 3.08 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 81.54 %

142 : 3 , 5 , 20 , 0 , 0 , 114...2.11 , 3.52 , 14.08 , 0.00 , 0.00 , 80.28 = 28 : 19.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.46%

Powered By www.thaieducation.net