โรงเรียนบ้านปางตาไว (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 26
ร้อยละ 3.33 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 4 5 0 0 105
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 4.24 % 0.00 % 0.00 % 88.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 45
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 80.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 6 6 15 1 0 176
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 7.35 % 0.49 % 0.00 % 86.27 %

148 : 5 , 6 , 5 , 1 , 0 , 131...3.38 , 4.05 , 3.38 , 0.68 , 0.00 , 88.51 = 17 : 11.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 13.73%

Powered By www.thaieducation.net