โรงเรียนบ้านทุ่งทอง (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 10 0 4 0 0 26
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 18 0 28 0 0 118
ร้อยละ 10.98 % 0.00 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 71.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 23
ร้อยละ 11.76 % 0.00 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 32 0 39 0 0 167
ร้อยละ 13.45 % 0.00 % 16.39 % 0.00 % 0.00 % 70.17 %

204 : 28 , 0 , 32 , 0 , 0 , 144...13.73 , 0.00 , 15.69 , 0.00 , 0.00 , 70.59 = 60 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.83%

Powered By www.thaieducation.net