โรงเรียน บ้านหินขาว (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 22.22 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 1 5 7 0 0 45
ร้อยละ 1.72 % 8.62 % 12.07 % 0.00 % 0.00 % 77.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 1 7 8 0 0 51
ร้อยละ 1.49 % 10.45 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 76.12 %

67 : 1 , 7 , 8 , 0 , 0 , 51...1.49 , 10.45 , 11.94 , 0.00 , 0.00 , 76.12 = 16 : 23.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.88%

Powered By www.thaieducation.net