โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 41
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 4 0 12 0 1 108
ร้อยละ 3.20 % 0.00 % 9.60 % 0.00 % 0.80 % 86.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 41
ร้อยละ 5.66 % 1.89 % 15.09 % 0.00 % 0.00 % 77.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 8 1 25 0 1 190
ร้อยละ 3.56 % 0.44 % 11.11 % 0.00 % 0.44 % 84.44 %

172 : 5 , 0 , 17 , 0 , 1 , 149...2.91 , 0.00 , 9.88 , 0.00 , 0.58 , 86.63 = 23 : 13.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56%

Powered By www.thaieducation.net