โรงเรียนบ้านหนองปิง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 3 0 1 1 31
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 0.00 % 2.63 % 2.63 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 13 4 5 3 5 77
ร้อยละ 12.15 % 3.74 % 4.67 % 2.80 % 4.67 % 71.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 15 7 5 4 6 108
ร้อยละ 10.34 % 4.83 % 3.45 % 2.76 % 4.14 % 74.48 %

145 : 15 , 7 , 5 , 4 , 6 , 108...10.34 , 4.83 , 3.45 , 2.76 , 4.14 , 74.48 = 37 : 25.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52%

Powered By www.thaieducation.net