โรงเรียนบ้านหนองปิง (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 2 1 1 31
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 5.13 % 2.56 % 2.56 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 15 0 9 3 5 76
ร้อยละ 13.89 % 0.00 % 8.33 % 2.78 % 4.63 % 70.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 19 0 11 4 6 107
ร้อยละ 12.93 % 0.00 % 7.48 % 2.72 % 4.08 % 72.79 %

147 : 19 , 0 , 11 , 4 , 6 , 107...12.93 , 0.00 , 7.48 , 2.72 , 4.08 , 72.79 = 40 : 27.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.21%

Powered By www.thaieducation.net