โรงเรียนบ้านชุมนาก (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 14 0 1 4 0 12
ร้อยละ 45.16 % 0.00 % 3.23 % 12.90 % 0.00 % 38.71 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 13 5 9 1 0 58
ร้อยละ 15.12 % 5.81 % 10.47 % 1.16 % 0.00 % 67.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 27 5 10 5 0 70
ร้อยละ 23.08 % 4.27 % 8.55 % 4.27 % 0.00 % 59.83 %

117 : 27 , 5 , 10 , 5 , 0 , 70...23.08 , 4.27 , 8.55 , 4.27 , 0.00 , 59.83 = 47 : 40.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17%

Powered By www.thaieducation.net