โรงเรียนบ้านถนนน้อย (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 10 7 0 0 19
ร้อยละ 5.26 % 26.32 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 5 2 22 0 0 108
ร้อยละ 3.65 % 1.46 % 16.06 % 0.00 % 0.00 % 78.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 7 12 29 0 0 127
ร้อยละ 4.00 % 6.86 % 16.57 % 0.00 % 0.00 % 72.57 %

175 : 7 , 12 , 29 , 0 , 0 , 127...4.00 , 6.86 , 16.57 , 0.00 , 0.00 , 72.57 = 48 : 27.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43%

Powered By www.thaieducation.net