โรงเรียนวัดอุเบกขาราม (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 16
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 5 9 0 0 59
ร้อยละ 5.19 % 6.49 % 11.69 % 0.00 % 0.00 % 76.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 27
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 7 8 14 0 0 102
ร้อยละ 5.34 % 6.11 % 10.69 % 0.00 % 0.00 % 77.86 %

98 : 5 , 6 , 12 , 0 , 0 , 75...5.10 , 6.12 , 12.24 , 0.00 , 0.00 , 76.53 = 23 : 23.47
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.14%

Powered By www.thaieducation.net