โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 2 4 2 0 88
ร้อยละ 4.95 % 1.98 % 3.96 % 1.98 % 0.00 % 87.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 25
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 8 2 7 2 0 133
ร้อยละ 5.26 % 1.32 % 4.61 % 1.32 % 0.00 % 87.50 %

124 : 7 , 2 , 5 , 2 , 0 , 108...5.65 , 1.61 , 4.03 , 1.61 , 0.00 , 87.10 = 16 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net