โรงเรียนบ้านงิ้ว (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 97.37 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 3 4 15 7 12 63
ร้อยละ 2.88 % 3.85 % 14.42 % 6.73 % 11.54 % 60.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 3 4 16 7 12 100
ร้อยละ 2.11 % 2.82 % 11.27 % 4.93 % 8.45 % 70.42 %

142 : 3 , 4 , 16 , 7 , 12 , 100...2.11 , 2.82 , 11.27 , 4.93 , 8.45 , 70.42 = 42 : 29.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58%

Powered By www.thaieducation.net