โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 6 0 5 5 0 82
ร้อยละ 6.12 % 0.00 % 5.10 % 5.10 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
488
จำนวน(คน) 21 10 49 10 12 386
ร้อยละ 4.30 % 2.05 % 10.04 % 2.05 % 2.46 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
304
จำนวน(คน) 15 5 43 1 3 237
ร้อยละ 4.93 % 1.64 % 14.14 % 0.33 % 0.99 % 77.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 890 คน
จำนวน(คน) 42 15 97 16 15 705
ร้อยละ 4.72 % 1.69 % 10.90 % 1.80 % 1.69 % 79.21 %

586 : 27 , 10 , 54 , 15 , 12 , 468...4.61 , 1.71 , 9.22 , 2.56 , 2.05 , 79.86 = 118 : 20.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 890 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 185 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79%

Powered By www.thaieducation.net