โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 5 1 6 1 0 85
ร้อยละ 5.10 % 1.02 % 6.12 % 1.02 % 0.00 % 86.73 %
ระดับประถมศึกษา
492
จำนวน(คน) 34 13 51 13 9 372
ร้อยละ 6.91 % 2.64 % 10.37 % 2.64 % 1.83 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
292
จำนวน(คน) 16 5 49 3 8 211
ร้อยละ 5.48 % 1.71 % 16.78 % 1.03 % 2.74 % 72.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 882 คน
จำนวน(คน) 55 19 106 17 17 668
ร้อยละ 6.24 % 2.15 % 12.02 % 1.93 % 1.93 % 75.74 %

590 : 39 , 14 , 57 , 14 , 9 , 457...6.61 , 2.37 , 9.66 , 2.37 , 1.53 , 77.46 = 133 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 882 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 214 คน คิดเป็นร้อยละ 24.26%

Powered By www.thaieducation.net