โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
97
จำนวน(คน) 7 0 5 3 0 82
ร้อยละ 7.22 % 0.00 % 5.15 % 3.09 % 0.00 % 84.54 %
ระดับประถมศึกษา
492
จำนวน(คน) 21 19 28 2 0 422
ร้อยละ 4.27 % 3.86 % 5.69 % 0.41 % 0.00 % 85.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
307
จำนวน(คน) 18 9 47 3 0 230
ร้อยละ 5.86 % 2.93 % 15.31 % 0.98 % 0.00 % 74.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 896 คน
จำนวน(คน) 46 28 80 8 0 734
ร้อยละ 5.13 % 3.13 % 8.93 % 0.89 % 0.00 % 81.92 %

589 : 28 , 19 , 33 , 5 , 0 , 504...4.75 , 3.23 , 5.60 , 0.85 , 0.00 , 85.57 = 85 : 14.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 896 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 18.08%

Powered By www.thaieducation.net