โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 9 0 2 2 0 35
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 72.92 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 20 5 38 9 6 82
ร้อยละ 12.50 % 3.13 % 23.75 % 5.63 % 3.75 % 51.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 29 5 40 11 6 117
ร้อยละ 13.94 % 2.40 % 19.23 % 5.29 % 2.88 % 56.25 %

208 : 29 , 5 , 40 , 11 , 6 , 117...13.94 , 2.40 , 19.23 , 5.29 , 2.88 , 56.25 = 91 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net