โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 11 1 1 3 0 32
ร้อยละ 22.92 % 2.08 % 2.08 % 6.25 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 22 6 37 11 7 77
ร้อยละ 13.75 % 3.75 % 23.13 % 6.88 % 4.38 % 48.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 33 7 38 14 7 109
ร้อยละ 15.87 % 3.37 % 18.27 % 6.73 % 3.37 % 52.40 %

208 : 33 , 7 , 38 , 14 , 7 , 109...15.87 , 3.37 , 18.27 , 6.73 , 3.37 , 52.40 = 99 : 47.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 47.60%

Powered By www.thaieducation.net