โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 10 2 1 0 0 34
ร้อยละ 21.28 % 4.26 % 2.13 % 0.00 % 0.00 % 72.34 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 20 14 30 10 17 66
ร้อยละ 12.74 % 8.92 % 19.11 % 6.37 % 10.83 % 42.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 30 16 31 10 17 100
ร้อยละ 14.71 % 7.84 % 15.20 % 4.90 % 8.33 % 49.02 %

204 : 30 , 16 , 31 , 10 , 17 , 100...14.71 , 7.84 , 15.20 , 4.90 , 8.33 , 49.02 = 104 : 50.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 50.98%

Powered By www.thaieducation.net