โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 11 2 1 13 2 20
ร้อยละ 22.45 % 4.08 % 2.04 % 26.53 % 4.08 % 40.82 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 23 14 38 12 17 54
ร้อยละ 14.56 % 8.86 % 24.05 % 7.59 % 10.76 % 34.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 34 16 39 25 19 74
ร้อยละ 16.43 % 7.73 % 18.84 % 12.08 % 9.18 % 35.75 %

207 : 34 , 16 , 39 , 25 , 19 , 74...16.43 , 7.73 , 18.84 , 12.08 , 9.18 , 35.75 = 133 : 64.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25%

Powered By www.thaieducation.net