โรงเรียน บ้านม่วงโป้ (สพป.ขอนแก่น เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เจษฎาภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 5 0 5 0 0 76
ร้อยละ 5.81 % 0.00 % 5.81 % 0.00 % 0.00 % 88.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 109
ร้อยละ 4.13 % 0.00 % 5.79 % 0.00 % 0.00 % 90.08 %

121 : 5 , 0 , 7 , 0 , 0 , 109...4.13 , 0.00 , 5.79 , 0.00 , 0.00 , 90.08 = 12 : 9.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.92%

Powered By www.thaieducation.net