โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 6 2 7 0 0 47
ร้อยละ 9.68 % 3.23 % 11.29 % 0.00 % 0.00 % 75.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 6 3 8 0 0 63
ร้อยละ 7.50 % 3.75 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 78.75 %

80 : 6 , 3 , 8 , 0 , 0 , 63...7.50 , 3.75 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 78.75 = 17 : 21.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25%

Powered By www.thaieducation.net