โรงเรียนอนุบาลวังไทร (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 48
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
180
จำนวน(คน) 3 1 6 5 0 165
ร้อยละ 1.67 % 0.56 % 3.33 % 2.78 % 0.00 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 4 1 6 7 0 213
ร้อยละ 1.73 % 0.43 % 2.60 % 3.03 % 0.00 % 92.21 %

231 : 4 , 1 , 6 , 7 , 0 , 213...1.73 , 0.43 , 2.60 , 3.03 , 0.00 , 92.21 = 18 : 7.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79%

Powered By www.thaieducation.net