โรงเรียนบ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) (สพป.กำแพงเพชร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชนม์ปกรณ์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 1 2 1 3 26
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 9.09 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 19 2 20 21 22 87
ร้อยละ 11.11 % 1.17 % 11.70 % 12.28 % 12.87 % 50.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 19 3 22 22 25 113
ร้อยละ 9.31 % 1.47 % 10.78 % 10.78 % 12.25 % 55.39 %

204 : 19 , 3 , 22 , 22 , 25 , 113...9.31 , 1.47 , 10.78 , 10.78 , 12.25 , 55.39 = 91 : 44.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 44.61%

Powered By www.thaieducation.net